Đầu tư quan trọng nhất của chúng tôi trong hơn 15 năm là kiểm soát chất lượng, bảo đảm, kiểm tra lô và phân tích.

Chúng tôi tin rằng khi làm việc với các thuốc bổ tự nhiên, tập trung vào sự nhất quán và kiểm soát chất lượng ưu tiên là một yêu cầu để mong đợi bất kỳ Kết quả.

Ngoài kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất, chúng tôi gửi hàng loạt các viên thuốc của chúng tôi và thuốc bổ dạng lỏng đến các phòng thí nghiệm bên ngoài để Phân tích High Performance Liquid Chromatography (HPLC) để kiểm tra kim loại nặng, vi khuẩn và các chất gây ô nhiễm khác.

Chúng tôi cũng lưu trữ một mẫu Của mỗi đợt trong suốt quá trình lưu thông, cũng như các mẫu của Phellinus thô đã được thu hoạch.

Cam kết của chúng tôi đối với đảm bảo chất lượng và thực tiễn tốt nhất cho phép chúng tôi tận hưởng những kỳ quan thiên nhiên vượt trội của Phellinus với độ chính xác hiện đại.